Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych

Uznajemy zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych za podstawowe zobowiązanie BACKMED, dlatego też powinniśmy poświęcić wszystkie niezbędne zasoby i wysiłki na przetwarzanie Państwa danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "PKBR"), jak również wszelkimi innymi przepisami mającymi zastosowanie na terytorium Rumunii. Ponieważ jedną z podstawowych zasad tych ram prawnych jest przejrzystość, przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy poinformować Państwa o sposobie gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ochrony Państwa danych osobowych podczas Państwa interakcji z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji na telefon komórkowy.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian wymogów prawnych. W przypadku jakiejkolwiek takiej zmiany, powinniśmy zamieścić zmodyfikowaną wersję Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu treści niniejszej Polityki Prywatności.

Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować

BACKMED jest nazwą handlową SHOPPER KINGDOM SRL, osoby prawnej posiadającej obywatelstwo rumuńskie, z siedzibą w Rumunii, Bragadiru, Ilfov, Via Raul Vedea nr 6, z numerem porządkowym w Rejestrze Handlowym J23/2998/16.10.2014 niepowtarzalny kod rejestracji podatkowej RO33698318 (zwany dalej "BACKMED" lub "my"). W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jesteśmy operatorem, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Ponieważ jesteśmy zawsze otwarci na Państwa opinie i udzielamy wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zalecamy kontakt z BACKMED Data Protection Manager pod adresem data.protection@BACKMED.com lub pocztą lub kurierem w Raul Vedea nr. 6, Bragadiru, obwód Ilfov - z zaznaczeniem: do uprzejmości BACKMED Data Protection Manager.

Z jakimi kategoriami aktów prawnych mamy do czynienia

Zazwyczaj zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, dzięki czemu mają Państwo kontrolę nad rodzajem informacji, które nam Państwo oferują. Na przykład, w ten sposób otrzymujemy od Ciebie informacje:

Składając zamówienie, podajecie nam Państwo takie informacje jak: żądany produkt, nazwisko i imię, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, numer telefonu, adres e-mail, dane karty bankowej, nazwę osoby prawnej, dane identyfikacyjne osoby prawnej (jeżeli kupujący jest osobą prawną), inne dane, które dobrowolnie wpisujecie Państwo do formularzy sklepu internetowego, itp.

Ponadto możemy zbierać i dalej przetwarzać pewne informacje związane z Twoim zachowaniem podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z aplikacji na smartfony, w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń online i dostarczenia Ci ofert dostosowanych do Twojego profilu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej celów przetwarzania danych poniżej.

Na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji na smartfony możemy przechowywać i gromadzić informacje w plikach cookie i podobnych technologiach zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Nie zbieramy i nie traktujemy inaczej danych wrażliwych, które są zawarte w Ogólnej Polityce Ochrony Danych Osobowych w specjalnych kategoriach danych osobowych. Ponadto, nie chcemy zbierać ani przetwarzać danych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać do następujących celów:

1. Za świadczenie usług BACKMED w Państwa imieniu.

Ten ogólny cel może obejmować, w stosownych przypadkach, następujące elementy:

a) Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy BACKMED;

b) Realizacja zamówień, w tym przyjmowanie dostaw, walidacja, wysyłka i fakturowanie;

c) rozwiązywanie odwołań lub problemów wszelkiego rodzaju związanych z zakupionym zamówieniem, towarem lub usługą;

d) Zwrot produktów zgodnie z prawem;

e) Zwrot wartości produktów zgodnie z prawem;

f) Ubezpieczenie usług pomocniczych, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów lub usług BACKMED;

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu jest w większości przypadków niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy BACKMED a Państwem. Ponadto niektóre operacje przetwarzania podporządkowane tym celom są nakładane przez obowiązujące przepisy, w tym przepisy podatkowe i rachunkowe.

2. Aby poprawić nasze usługi

Na stałe pragniemy zaoferować Państwu najlepsze zakupy online. W związku z tym możemy zbierać i wykorzystywać pewne informacje związane z Twoim zachowaniem jako Kupującego, możemy zaprosić Cię do wypełnienia kwestionariuszy satysfakcji po sfinalizowaniu zamówienia lub możemy przeprowadzić, bezpośrednio lub z pomocą niektórych partnerów, badania i badania rynku.

Opieramy te działania na naszym uzasadnionym interesie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawsze dbając o Państwa podstawowe prawa i wolności, aby nie zostały one naruszone.

 

3. Do celów marketingowych

Pragniemy informować Państwa na bieżąco o najlepszych ofertach dotyczących interesujących Państwa produktów/usług. W tym celu możemy wysyłać Państwu wszelkiego rodzaju wiadomości (takie jak: e-mail/SMS/telefon komórkowy/push/webpush/etc.) zawierające informacje ogólne i tematyczne, informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o produktach dodanych w dziale "Mój koszyk" lub takich, w przypadku których wykazali Państwo zainteresowanie ich zakupem, a także inne informacje handlowe, takie jak badania rynku i sondaże opinii publicznej, oraz możemy przedstawiać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej i za pośrednictwem aplikacji na smartfony. W celu udostępnienia Państwu interesujących Państwa informacji, możemy wykorzystać pewne dane dotyczące Państwa zachowań nabywców (np. wyświetlone / dodane do listy życzeń / zakupione produkty), aby utworzyć Państwa profil. Zawsze upewniamy się, że takie przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z prawami i wolnościami użytkownika oraz że decyzje podejmowane na podstawie takich danych nie mają żadnych skutków prawnych dla użytkownika i nie mogą w istotny sposób wpływać na niego w podobny sposób.

W większości przypadków opieramy komunikację marketingową na Państwa uprzedniej zgodzie. Użytkownik może ponownie rozważyć i w każdej chwili wycofać swoją zgodę:

- Uzyskując dostęp do linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w otrzymanych od nas wiadomościach; lub

- Kontakt BACKMED za pomocą powyższych danych kontaktowych.

W pewnych sytuacjach możemy oprzeć nasze działania marketingowe na uzasadnionym interesie promowania i rozwijania naszej działalności. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o użytkowniku w naszym uzasadnionym interesie, dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że podstawowe prawa i wolności użytkownika nie zostaną naruszone. Mogą Państwo jednak w każdej chwili poprosić nas, za pomocą opisanych powyżej środków, o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, ponieważ będziemy musieli zastosować się do Państwa prośby.

 

4. Dla ochrony naszych uzasadnionych interesów

Mogą zaistnieć sytuacje, w których powinniśmy wykorzystywać lub przekazywać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności. Mogą one obejmować:

- Środki ochrony strony internetowej i użytkowników platformy BACKMED przed atakami cybernetycznymi :

- Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustwa i ich wykrywanie, w tym przekazywanie niektórych informacji odpowiednim organom publicznym;

- Środki służące do zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

Ogólną podstawą tego rodzaju przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w obronie naszej działalności gospodarczej, przy czym rozumiemy, że wszystkie podejmowane przez nas środki zapewniają równowagę między naszymi interesami a podstawowymi prawami i wolnościami.

Ponadto w niektórych przypadkach opieramy się na przepisach prawnych, takich jak obowiązek zapewnienia nadzoru nad aktywami i wartościami przewidzianymi w obowiązujących przepisach w tej dziedzinie.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Zasadniczo musimy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 7 lat. W dowolnym momencie użytkownik może poprosić nas o usunięcie pewnych informacji lub zamknięcie jego konta, a my zrobimy to, z zastrzeżeniem, że możemy zachować pewne informacje w momencie zamknięcia konta w sytuacjach, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub nasze interesy.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

W zależności od przypadku, możemy przekazywać lub oferować dostęp do niektórych z Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

- do spółek z tej samej grupy przedsiębiorstw co BACKMED;

- do dostawców usług kurierskich;

- dostawców usług płatniczych/bankowych;

- dostawcy usług fakturowania, księgowości;

- dostawcy usług marketingowych / telemarketingowych;

- dostawcy usług w zakresie badań rynkowych;

- firmy ubezpieczeniowe;

- Dostawcy usług IT;

- dostawcy usług hostingu danych (" hosting ")

- innym firmom, z którymi moglibyśmy opracować wspólne programy oferowania naszych towarów i usług na rynku.

W przypadku gdy mamy obowiązek prawny lub gdy jest to konieczne dla ochrony uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić pewne dane osobowe określonym organom publicznym.

Zapewniamy, że dostęp do Państwa danych przez osoby trzecie będące osobami prawnymi prawa prywatnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie niektórych zawartych z nimi umów.

Do których krajów przekazujemy Państwa dane osobowe

Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na terytorium Rumunii.

Możliwe jest jednak przekazywanie niektórych danych osobowych niektórym podmiotom znajdującym się na terytorium Unii.
europejskich lub spoza Unii, w tym w krajach, w których Komisja Europejska nie uznała odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Zawsze będziemy podejmować kroki w celu zapewnienia, że wszelkie międzynarodowe transfery danych osobowych są traktowane ostrożnie w celu ochrony Państwa praw i interesów. Przekazywanie danych usługodawcom i innym osobom trzecim będzie zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, przez inne zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji, takie jak Osłona prywatności w celu ochrony danych osobowych przekazywanych z terytorium UE do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili, korzystając z powyższych danych kontaktowych, aby uzyskać więcej informacji na temat krajów, do których przekazujemy Państwa dane osobowe, jak również gwarancji stosowanych w odniesieniu do takich transferów.

Jak chronimy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych ze standardami branżowymi.

Wyślemy Twoje dane osobowe przy użyciu najnowszej generacji algorytmów szyfrujących i przechowamy je na bezpiecznych serwerach, zapewniając jednocześnie nadmiarowość danych.

Do przetwarzania płatności korzystamy z usług procesora płatności Braintree firmy PAYPAL. Wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane przy użyciu technologii HTTPS z szyfrowaniem TSL 1.2.

Pomimo środków podjętych w celu ochrony Państwa danych osobowych, zwracamy Państwa uwagę na fakt, że przesyłanie informacji przez Internet, ogólnie rzecz biorąc, lub inne sieci publiczne, nie jest całkowicie bezpieczne, ponieważ istnieje ryzyko, że dane te zostaną dostrzeżone i wykorzystane przez nieupoważnione osoby trzecie. Nie możemy być odpowiedzialni za takie słabości niektórych systemów, które są poza naszą kontrolą.

Jakie są twoje prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych uznaje szereg praw odnoszących się do Państwa danych osobowych. Możesz poprosić o dostęp do swoich danych, sprostowanie ewentualnych błędów w naszych plikach i/lub możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Można również skorzystać z prawa do złożenia wniosku do właściwego organu nadzorczego lub do złożenia wniosku do sądu. W zależności od przypadku użytkownik ma również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw można znaleźć w poniższej tabeli.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz się z nami skontaktować korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o rozważenie następujących kwestii:

Tożsamość

Bardzo poważnie traktujemy poufność wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Z tego powodu prosimy o wysyłanie do nas zapytań dotyczących takich zapisów na adres e-mail odpowiedni dla Państwa konta BACKMED. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości poprzez poproszenie o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Opłaty. 
Nie będziemy pobierać od Państwa żadnych opłat za korzystanie z Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, chyba że Państwa prośba o dostęp do informacji jest nieuzasadniona, powtarzalna lub nadmierna, w którym to przypadku powinniśmy pobrać rozsądną kwotę w takich okolicznościach. Poinformujemy Cię o wszelkich pobieranych opłatach, zanim rozwiążemy Twoją prośbę.

Czas trwania odpowiedzi. 

Staramy się odpowiedzieć na każdą ważną prośbę w ciągu maksymalnie jednego miesiąca, chyba że jest ona niezwykle skomplikowana lub jeśli złożyli Państwo kilka wniosków, w którym to przypadku powinniśmy odpowiedzieć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Damy ci znać, jeśli będziemy potrzebować więcej niż jeden miesiąc. Możemy Cię zapytać, czy możesz nam dokładnie powiedzieć, co chciałbyś otrzymać lub co Cię niepokoi. Pomoże nam to w szybszym działaniu i skróci czas reakcji na Państwa prośbę.

Prawa osób trzecich. Nie musimy szanować prośby, jeśli miałaby ona negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

Ukierunkowane prawa
Opis
Na stronie
Możesz nas zapytać:
aby potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
zrobić kopię tych danych dostępną dla Ciebie;
oferowania Państwu innych informacji na temat Państwa danych osobowych, takich jak: jakie dane posiadamy, w jakim celu je wykorzystujemy, komu je ujawniamy, czy przekazujemy je za granicę i w jaki sposób je chronimy, jak długo je przechowujemy, jakie mają Państwo prawa, w jaki sposób mogą Państwo złożyć skargę, skąd uzyskaliśmy Państwa dane, o ile informacje te nie zostały już Państwu przekazane.

Sprostowanie
Możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które nie są dokładne lub kompletne.
Mamy możliwość sprawdzenia dokładności danych przed ich korektą.

Usuwanie danych

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko w razie potrzeby:

nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone; lub jeśli wycofali Państwo swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
lub
wykonuje prawo do sprzeciwu; lub
zostały uzyskane nielegalnie; lub
mamy do tego prawny obowiązek.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Państwa prośby o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
do spełnienia obowiązku prawnego; lub
w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.
Istnieją pewne inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do Państwa prośby o usunięcie danych, chociaż te dwie są najbardziej prawdopodobnymi okolicznościami, w których możemy odrzucić taką prośbę.


Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy to zrobisz:
ich dokładność jest kwestionowana (zob. sekcja dotycząca sprostowania), aby umożliwić nam sprawdzenie ich dokładności; lub
przetwarzanie jest nielegalne, ale nie chcą Państwo, aby dane te zostały usunięte; lub
nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie; lub
skorzystałeś z przysługującego ci prawa do sprzeciwu, a test na to, czy nasze prawa przeważają, jest w toku.
W takim przypadku możemy nadal korzystać z Państwa danych osobowych po otrzymaniu prośby o ograniczenie:
mamy twoją zgodę; lub
w celu ustanowienia, wykonania lub zapewnienia ochrony prawa w sądzie; lub
w celu ochrony praw BACKMEDa lub innej fizyki lub osoby prawnej.

Przenoszenie danych

Możesz poprosić nas o podanie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, który może być odczytany automatycznie, lub możesz poprosić nas o "zabranie" ich bezpośrednio do innego dostawcy danych, ale w każdym przypadku tylko wtedy:
przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie lub na zawarciu lub wykonaniu umowy z Państwem; oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny

Sprzeciw

Mogą Państwo w każdej chwili, z powodów związanych z konkretną sytuacją, w jakiej się znajdują, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa i podstawowe wolności mają pierwszeństwo przed tym interesem.
Ponadto użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się bezpośredniemu przetwarzaniu jego danych w celach marketingowych (w tym tworzeniu profili), bez podawania przyczyny, sytuacji, w której powinniśmy jak najszybciej zaprzestać tego przetwarzania.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Może ona zażądać, aby nie była ona już dłużej przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu:
powoduje skutki prawne odnoszące się do ciebie; lub
wpływa na ciebie w inny, podobny sposób i w znacznym stopniu.
Prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy decyzja została podjęta w wyniku automatycznego podejmowania decyzji:
potrzebujemy go, aby zawrzeć lub wykonać umowę z tobą..;
jest upoważniony przez prawo i istnieją odpowiednie zabezpieczenia dla Twoich praw i wolności; lub
opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Querele

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych. W Rumunii dane kontaktowe organu nadzorującego ochronę danych osobowych są następujące:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Krajowy Urząd Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych)
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sektor 1, WPR 010336, Bukareszt, Rumunia
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Bez uszczerbku dla Państwa prawa do skontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o wcześniejszy kontakt, a my zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich niezbędnych wysiłków w celu polubownego rozwiązania każdego problemu.   

Należy pamiętać, że w każdej chwili można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych BACKMED, wysyłając prośbę w dowolny z poniższych sposobów:

- pocztą elektroniczną na adres: data.protection@slimsecret.it lub
- pocztą lub kurierem na adres: Raul Vedea nr. 6, Bragadiru, obwód ilfowski - z uprzejmą uwagą dla BACKMED Data Protection Manager.
  • Oryginalne Produkty Oryginalne
  • Najwyższej Jakości
  • Dwuletnia Gwarancja
  • Darmowa dostawa