1. Definicje i terminy

SLIMSECRET - jest nazwą handlową S.C. SHOPPER KINGDOM S.R.L., osoba prawna narodowości rumuńskiej z siedzibą w Rumunii, miasto Bragadiru, prowincja Ilfov, Via Raul Vedea nr. 6, posiadająca numer identyfikacji podatkowej RO 33698318, zarejestrowana w Biurze Rejestru Handlowego pod numerem J23/2998/16.10.2014, telefon: 226022803.

Sprzedawca - SLIMSECRET 

Kupujący - może być dowolną osobą fizyczną powyżej 16 roku życia lub osobą prawną lub inną osobą prawną składającą zamówienie.

Klientem - może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub osoba prawna, która ma lub uzyskuje dostęp do ZASADY, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji udostępnionych przez SLIMSECRET (elektronicznie, telefonicznie, itp.) lub na podstawie umowy o użytkowaniu zawartej między SLIMSECRET a tym samym podmiotem.

Użytkownik - każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub osoba prawna zarejestrowana w Serwisie, która finalizując proces tworzenia Konta wyraziła zgodę na poszczególne klauzule serwisu w dziale Ogólne Warunki.

Pseudonim - pseudonim, pod którym pewien Użytkownik/Klient/Kupujący może dodawać Treści na Stronie. Pseudonim jest powiązany z informacjami istniejącymi na stronie internetowej Użytkownika/Klienta/Kupującego pod nazwą "Nazwa użytkownika".

Konto - część Strony składająca się z adresu e-mail i hasła (hasło), która umożliwia Kupującemu wysłanie Zamówienia i która zawiera informacje o Kliencie/Kupującym oraz historię Kupującego na Stronie (Zamówienia, faktury podatkowe, gwarancje na Towary itp.). Użytkownik ponosi odpowiedzialność i zapewnia, że wszystkie informacje wprowadzane przez niego podczas tworzenia Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

Mój koszyk - część konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodanie Towarów lub Usług, które chce zakupić w momencie dodawania lub w późniejszym czasie; w przypadku, gdy Towary lub Usługi nie zostaną zakupione w momencie ich dodawania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik będzie korzystał z usługi oferowanej przez Sprzedającego, śledzenia Towarów i Usług poprzez otrzymywanie od Sprzedającego komunikatów handlowych.

Strona - Sklep internetowy znajdujący się pod adresem SLIMSECRET.pl i jego subdomeny. 

Zamówienie- elektroniczny dokument działający jako forma komunikacji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, za pomocą którego Kupujący przekazuje Sprzedającemu za pośrednictwem Zakładu swój zamiar zakupu Towarów i Usług w Zakładzie.

Towary i Usługi - wszelkie produkty lub usługi wymienione w Zakładzie, w tym produkty i usługi określone w Zamówieniu, które mają być dostarczone przez Sprzedającego Kupującemu w ramach Umowy.

Kampania - wystawa do celów handlowych ograniczonej liczby Towarów lub Usług, która ma ograniczony zapas i jest organizowana na ograniczony okres czasu, który zostanie określony przez Sprzedającego.

Umowa - umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego.

Treść - przedstawia:

 wszystkie istniejące na Stronie informacje, które mogą być odwiedzane, wyświetlane lub dostępne za pomocą sprzętu elektronicznego;

 treść wszelkich wiadomości e-mail wysyłanych do Kupujących przez Sprzedającego drogą elektroniczną i/lub wszelkimi innymi dostępnymi środkami komunikacji;

 wszelkie informacje przekazane w jakikolwiek sposób przez pracownika/ współpracownika Sprzedającego Kupującemu, niezależnie od tego, czy zostały one określone przez Kupującego, zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedającego;

 informacje związane z Towarami i/lub Usługami i/lub taryfami Sprzedającego w określonym okresie;

 informacje odnoszące się do Towarów i/lub Usług i/lub stawek pobieranych przez stronę trzecią, z którą Sprzedający zawarł umowy partnerskie w danym czasie;

 Inne uprzywilejowane informacje sprzedawcy lub inne uprzywilejowane informacje sprzedawcy.

Przegląd - pisemna ocena właściciela lub beneficjenta Towaru lub Usługi, oparta na osobistym doświadczeniu i jego zdolności do przedstawiania uwag jakościowych oraz do stwierdzenia, czy dany Towar lub Usługa odpowiada specyfikacjom wskazanym przez producenta.

Rating - sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/Klienta/Kupującego z produktu. Rating jest wyrażony w postaci gwiazdek, przy czym każde Dobro może otrzymać wynik od jednej do pięciu gwiazdek. Ten stopień zadowolenia będzie zawsze związany z pisemną recenzją przez Użytkownika/Klienta/Kupującego Towar lub Usługę.

Komentarz - osąd lub uwaga do celów krytycznych na marginesie Przeglądu lub komentarza.

Pytanie - formuła używana do kontaktu z innymi Użytkownikami/Klientami/Kupującymi w celu uzyskania informacji o Towarach lub Usługach na odpowiedniej stronie.

Odpowiedź - pisemna informacja wysyłana do Użytkownika/Klienta/Kupującego, który zaadresował pytanie w Witrynie, na stronie danego Towaru. Odpowiedź jest wyjaśnieniem oferowanym w dyskusji przez jednego Użytkownika/Klienta/Buyera drugiemu Użytkownikowi/Klientowi/Buyerowi.

Dokument - niniejszy Regulamin.

Komunikacja handlowa - każdy rodzaj wysyłanych wiadomości (takich jak: e-mail/SMS/telefon komórkowy/push/webpush/etc.) zawierających informacje ogólne i tematyczne, informacje związane z produktami podobnymi lub komplementarnymi do tych, które zostały zakupione, informacje związane z ofertami lub promocjami, informacje związane z towarami i usługami dodanymi w sekcji "Konto/Mój koszyk", a także inne informacje handlowe, takie jak badania rynku i sondaże opinii publicznej.

Transakcja - odbiór lub zwrot kwoty wynikającej ze sprzedaży Towaru i/lub Usługi przez SLIMSECRET, na rzecz Kupującego, poprzez skorzystanie z usług akceptowanego przez Sprzedającego procesora kart bankowych, niezależnie od sposobu dostawy.

Green Fee - wartość wyrażona w Państwa imieniu, płacona przez Sprzedającego uprawnionej firmie za przetwarzanie zbierania, transportu i waloryzacji/recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Specyfikacje - wszystkie specyfikacje i/lub opisy towarów i usług określone w ich opisie.

Płatność kartą bankową - usługa płatnicza świadczona przez zintegrowany w Serwisie procesor płatności, udostępniana Klientom, Użytkownikom i/lub Kupującym za pośrednictwem Serwisu w celu dokonania płatności online.  

 

2. DOKUMENTY UMOWNE

2.1. Poprzez zarejestrowanie Zamówienia w Zakładzie, Kupujący wyraża zgodę na formę komunikacji (telefonicznej lub mailowej), z którą Sprzedający prowadzi działalność handlową.

2.2. Powiadomienie otrzymane przez Nabywcę po złożeniu Zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia. Powiadomienie to jest dokonywane drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

2.3. Z uzasadnionych powodów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości Towarów i/lub Usług w Zamówieniu. Jeśli zmieni ilość Towarów i/lub Usług w Zamówieniu, powiadomi Kupującego na adres e-mail lub numer telefonu udostępniony Sprzedającemu przy składaniu Zamówienia i zwróci zapłaconą kwotę.

2.4. Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego pocztą elektroniczną i/lub SMS-em powiadomienia o wysłaniu Zamówienia.

2.5. Dokument i informacje udostępnione przez Sprzedającego w Zakładzie będą stanowiły podstawę Umowy jako uzupełnienie Umowy będące świadectwem gwarancyjnym wystawionym przez Sprzedającego lub dostawcę Sprzedającego na zakupione Towary.

3. POLITYKA SPRZEDAŻY ON-LINE

3.1. Dostęp w celu złożenia Zamówienia jest udzielany każdemu Użytkownikowi/Kupującemu. Z uzasadnionych powodów SLIMSECRET zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika/Kupującego w celu złożenia Zamówienia i/lub do niektórych akceptowanych metod płatności, w przypadku, gdy SLIMSECRET uzna, że w oparciu o zachowanie lub działalność Użytkownika/Kupującego w serwisie, działania te mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na SLIMSECRET. W każdym podobnym przypadku Użytkownik/Kupujący może skontaktować się z Działem Relacji z Klientami SLIMSECRET w celu uzyskania informacji o przyczynach, które doprowadziły do zastosowania powyższych środków.

3.2. Komunikacja ze Sprzedającym może być osiągnięta poprzez bezpośrednią interakcję z nim, również poprzez wsparcie online (Live Chat) lub poprzez adresy wskazane w sekcji "kontakt" na Stronie. Sprzedający może swobodnie zarządzać otrzymanymi informacjami bez konieczności uzasadniania się.

3.3 W przypadku szczególnie dużego natężenia ruchu z powodu sieci internetowej, SLIMSECRET zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkowników/Klientów o ręczne wprowadzenie kodów weryfikacyjnych typu captcha w celu ochrony informacji na Stronie.

3.4. SLIMSECRET może publikować na Stronie informacje o Towarach i/lub Usługach i/lub innych promocjach prowadzonych przez tę samą lub inną osobę trzecią, z którą SLIMSECRET zawarł umowy partnerskie, w określonym czasie i w ramach dostępnych zapasów.

3.5. Wszystkie stawki związane z Towarami i/lub Usługami przedstawionymi na Stronie są wyrażone w Państwa (zł) i zawierają podatek VAT.

3.6. Na warunkach przewidzianych prawem, cena Towarów Elektronicznych wyświetlanych na Stronie zawiera podatek ekologiczny. W przypadku, gdy Użytkownik/Kupujący poprosi o szczegóły dotyczące dokładnej kwoty dodawanej do ceny Towaru, powinien on również skontaktować się z Działem Obsługi Klienta SLIMSECRET.

3.7. W przypadku płatności online, Sprzedający nie ponosi i/lub nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty obsługiwane przez Kupującego, w tym między innymi opłaty za przeliczenie waluty stosowane przez bank wydający kartę, jeżeli waluta wydania karty jest inna niż zł. Odpowiedzialność za to działanie spoczywa w całości na Kupującym.

3.8 Wszystkie informacje wykorzystywane do opisania Towarów i/lub Usług dostępnych na Stronie (prezentacje statyczne / dynamiczne / multimedialne itp.) nie stanowią zobowiązania umownego ze strony Sprzedawcy i są wykorzystywane wyłącznie do celów prezentacji.

3.9. Po upływie 14 (czternastu) dni od daty zakupu Towaru lub Usługi, Kupujący jest zobowiązany do zarejestrowania Recenzji zakupionego Towaru lub Usługi. Żądanie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego na Koncie. W ten sposób Kupujący przyczynia się do informowania innych możliwych Użytkowników/Klientów/Kupujących na Stronie i aktywnie angażuje się w rozwój nowych Usług i w możliwie najpełniejszy sposób określa właściwości Towarów.

 

4. PRZYDZIELANIE I PODWYKONAWSTWO

4.1. Sprzedający może scedować i/lub zlecić wykonanie Usług związanych z wykonaniem Zamówienia stronie trzeciej, z podaniem informacji Kupującego, ponieważ zgoda Kupującego nie jest wymagana. Sprzedający jest zawsze odpowiedzialny wobec Kupującego za wszystkie zobowiązania umowne.

 

5. 5. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

5.1. Treści określone we wstępie, w tym między innymi logotypy, stylizowane przedstawienia, symbole handlowe, obrazy statyczne, obrazy dynamiczne, teksty i/lub treści multimedialne prezentowane na Stronie są wyłączną własnością SLIMSECRET i wszelkie prawa uzyskane w tym sensie bezpośrednio lub pośrednio (w drodze udzielenia licencji/upoważnienia do korzystania i/lub publikacji) są dla niej zastrzeżone.

5.2. Klient/Kupujący/Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać osobom trzecim, modyfikować i/lub w związku z tym zmieniać, używać, łączyć, wyświetlać, zamieszczać żadnych treści w innym kontekście niż oryginalny, żądany przez SLIMSECRET, zamieszczać jakichkolwiek treści poza Witryną, usuwać znaków określających prawa autorskie SLIMSECRET do treści, jak również uczestniczyć w przekazywaniu, sprzedaży, dystrybucji niektórych materiałów wykonanych poprzez powielanie, modyfikowanie lub wyświetlanie treści, chyba że SLIMSECRET wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę.

5.3. Wszelkie Treści, do których Klient/Kup/Użytkownik posiada i/lub uzyskuje dostęp w jakikolwiek sposób, podlegają zastosowaniu Dokumentu, w przypadku gdy do Treści nie dołączono konkretnej i ważnej umowy użytkowania zawartej pomiędzy SLIMSECRET i tym samym podmiotem oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, pośrednio lub wyraźnie sformułowanej przez SLIMSECRET w odniesieniu do tych Treści.

5.4. Klient/Kupujący/Użytkownik może kopiować, przekazywać i/lub wykorzystywać Treści jedynie w celach osobistych lub niekomercyjnych, jedynie w przypadku, gdy nie są one sprzeczne z postanowieniami Dokumentu.

5. W przypadku, gdy SLIMSECRET daje Klientowi/Kupującemu/Użytkownikowi prawo do korzystania w formie opisanej w odrębnej umowie użytkowania, z określonej Treści, do której Klient/Kupujący/Użytkownik ma lub uzyskuje dostęp w wyniku takiej umowy, prawo to jest rozszerzone tylko na tę lub te zawarte w umowie, tylko na okres utrzymania tej samej lub tej samej treści na Stronie lub na czas określony w umowie, zgodnie z ustalonymi warunkami, jeśli takie istnieją i nie stanowią zobowiązania umownego ze strony SLIMSECRET dla danego klienta/zakupu/użytkownika lub każdej innej osoby trzeciej, która ma/ma dostęp do przekazanych treści, w jakikolwiek sposób i na którą te treści mogą mieć lub mają wpływ w jakikolwiek sposób, w trakcie lub po wygaśnięciu umowy użytkownika.

5.6. Żadna z Treści przekazanych Klientowi, Użytkownikowi lub Kupującemu, za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji (elektronicznych, telefonicznych, itp.) lub nabytych przez nich poprzez dostęp, wizytę i/lub przeglądanie nie stanowi zobowiązania umownego ze strony SLIMSECRET i/lub ze strony pracownika/dostawcy SLIMSECRET, który działał jako pośrednik w przekazywaniu Treści, jeśli takie istnieją, w odniesieniu do odpowiednich treści.

5.7 Jakiekolwiek wykorzystanie Treści do celów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Dokumencie lub w towarzyszącej mu umowie użytkowania, jeśli taka istnieje, jest zabronione.

 

6. ZAMÓWIENIE

6.1. Klient/Kupujący może składać Zamówienia na Stronie poprzez dodanie żądanych Towarów i/lub Usług do koszyka, mając na uwadze konieczność sfinalizowania Zamówienia poprzez dokonanie płatności w jeden z wyraźnie wskazanych sposobów. Dodany do koszyka Towar i/lub Usługa są dostępne do zakupu w takim zakresie, w jakim dostępne są zapasy na ten sam towar. Dodanie Towaru/usługi do koszyka, w przypadku braku finalizacji Zamówienia, nie pociąga za sobą rejestracji zamówienia, w sposób dorozumiany ani też nie powoduje automatycznej rezerwacji Towaru/usługi.

6.2. Wraz z finalizacją Zamówienia Nabywca zgadza się, że wszystkie podane przez niego dane, niezbędne do realizacji procesu zakupu, są prawidłowe, kompletne i prawdziwe w dniu wysłania Zamówienia.

6.3. Wraz z sfinalizowaniem Zamówienia Nabywca zezwala Sprzedawcy na kontakt ze Sprzedawcą

za pomocą wszelkich dostępnych / zaakceptowanych przez Sprzedawcę środków, w każdej sytuacji, w której konieczny jest kontakt z Kupującym.

6.4. Sprzedający może anulować Zamówienie złożone przez Kupującego, po uprzednim powiadomieniu Kupującego, bez dalszych zobowiązań którejkolwiek ze stron wobec drugiej strony lub bez prawa do żądania odszkodowania od drugiej strony w następujących przypadkach:

6.4.1. brak akceptacji karty przez bank wydający kartę od drugiej strony.

kupujący, transakcja, w przypadku płatności online;

6.4.2. unieważnienie transakcji przez procesor kart bankowych zaakceptowany przez SLIMSECRET, w przypadku płatności online;

6.4.3. dane podane przez Zleceniodawcę/Kupującego na Stronie są niekompletne i/lub nieprawidłowe;

6.5. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy, odpowiednio do zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi, w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty dostawy. W związku z tym, zgodnie z OUG nr 34/2014, okres zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi upływa w ciągu 14 dni od daty dostawy:

 dzień, w którym Kupujący fizycznie przejmuje w posiadanie ostatni Towar - w przypadku, gdy Kupujący zamawia wiele produktów, które zostaną dostarczone osobno w ramach jednego zamówienia

 w dniu, w którym Kupujący wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub ostatniej sztuki - w przypadku dostawy produktu składającego się z kilku partii lub sztuk.

6.6. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od Umowy, może on wypełnić formularz zwrotny online na adres podany poniżej:

 https://www.SLIMSECRET.pl/content/3-zwrot-produktu

6.7. Jeżeli Klient/Kupujący zażąda odstąpienia od Umowy w ustawowym terminie odstąpienia od Umowy, musi on również zwrócić wszelkie prezenty, które mogły towarzyszyć danemu produktowi. W przypadku dokonania zapłaty za Zamówienie, Sprzedający dokona zwrotu kwoty w terminie i nie później niż 14 (czternaście) dni od daty poinformowania Sprzedającego przez Kupującego o decyzji odstąpienia od Umowy. Kwota ta jest zwracana w następujący sposób:

6.7.1. dla Zamówień opłaconych kartą bankową -> poprzez zwrot na konto, z którego dokonano wpłaty lub poprzez wygenerowanie bonu z wartością zwracanego produktu;

6.7.2. dla zamówień opłacanych przez Op/iTransfer/ -> przelewem bankowym lub poprzez wygenerowanie bonu z wartością zwracanego produktu;

6.7.3. dla Zamówień opłaconych przy odbiorze poprzez zwrot wartości produktu na konto bankowe lub wygenerowanie bonu z wartością zwróconego produktu.

6.8. Jeżeli Towar zostanie zwrócony w stanie, w którym nie może być już sprzedany jako nowy (otwarte opakowanie, brakujące akcesoria, Towar uległ zniszczeniu), zastrzegamy sobie prawo do żądania opłaty w celu przywrócenia Towaru do stanu pierwotnego, w zależności od przypadku, lub pokrycia różnicy w cenie wynikającej ze sprzedaży zwróconego produktu lub, na żądanie Kupującego, wyślemy Towar ponownie, przy czym koszty dostawy ponosi Kupujący.

Spadek wartości zwróconych towarów

Biorąc pod uwagę, że w przypadku sprzedaży na odległość, nabywca nie ma możliwości sprawdzenia

towaru przed zawarciem umowy, to samo ma prawo do odstąpienia od umowy. Z tego samego powodu Kupujący może przetestować i zweryfikować zakupiony Towar w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania Towaru.

W celu ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania Towaru, Kupujący musi manipulować i weryfikować Towar w taki sam sposób, w jaki jest do tego uprawniony w rzeczywistym fizycznym sklepie. Na przykład: Kupujący musi tylko przymierzyć jakiś przedmiot, a nie nosić go przy różnych okazjach.

Kupujący jest odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z manipulacji innych niż te, które są niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Towaru.

Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy po użyciu Towaru w zakresie przekraczającym limit niezbędny do określenia charakteru, właściwości i sposobu działania Towaru, Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru.

Akcesoria (instrukcje obsługi, płyty CD, kable, itp.) w pudełku/opakowaniu Towaru, jak również oryginalne opakowanie Towaru stanowią integralną część Towaru. Dlatego korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany zwrócić go w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, zabezpieczonym folią stretch lub zapakowanym w karton (bez naklejonych etykiet, bez nacięć, pęknięć, itp.

Zwracane towary, które wykazują ślady zużycia (plamy, zadrapania, fałdy, pęknięcia, ciosy, itp.) są przyjmowane przy zwrocie tylko po przywróceniu ich zgodności, łącznie z kosztami usług sanitarnych, kosmetycznych, naprawy, wymiany jakichkolwiek zepsutych części i doprowadzenia ich do formy handlowej w celu sprzedaży jako produkt regenerowany/ ponownie zamknięty. Wartość końcowa jest ustalana w odniesieniu do wartości części, które mają być wymienione, oraz robocizny potrzebnej do regeneracji lub jako różnica między wartością początkową nowego produktu a wartością odsprzedaży zużytego produktu.

Spadek wartości Towarów wynikający z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do określenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Towarów obciąża Kupującego. W celu zachowania jasności, od całkowitej ceny zwracanych Towarów, Sprzedawca zatrzymuje kwotę stanowiącą zmniejszenie wartości Towarów w proporcji 5% - 50% wartości początkowej Towarów, w zależności od przypadku. Przeciwna wartość opłaty zniżkowej zostanie podana do wiadomości Kupującego po otrzymaniu zwróconego Towaru.

6.9. W przypadku, gdy jakiekolwiek Towary i/lub Usługi zamówione przez Kupującego nie mogą być dostarczone przez Sprzedającego, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta/Kupującego i zwróci na konto Kupującego wartość Towarów i/lub Usług nie później niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o tym fakcie lub od dnia, w którym Kupujący wyraźnie wyraził zamiar rozwiązania Umowy.

7. TOWARY/USŁUGI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE JEST ZAPEWNIONE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Z prawa do odstąpienia od Umowy zwolnieni są następujący przedsiębiorcy:

7.1.1. umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usług, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego i po potwierdzeniu przez Kupującego, że powziął on wiadomość o utracie prawa do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu umowy przez Sprzedającego;

7.1.2. dostawa Towarów i/lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, których Sprzedawca nie może kontrolować i które mogą powstać w okresie odstąpienia;

7.1.3. dostawa Towarów opakowanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.1.4. dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygasnięciu;

7.1.5. dostawa zaplombowanych Towarów, które nie mogą być zwrócone ze względów zdrowotnych lub higienicznych i które zostały zaplombowane przez Kupującego;

7.1.6. Towary, które po dostawie, zgodnie z ich charakterem, są nierozerwalnie połączone z innymi elementami;

7.1.7. dostawa napojów alkoholowych, których cena została przeliczona w momencie zawarcia Umowy, a których dostawa nie może nastąpić przed upływem 30 (trzydziestu) dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, na które Sprzedający nie ma wpływu;

7.1.8. umów, w przypadku których Kupujący wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby udał się do jego miejsca zamieszkania w celu przeprowadzenia pilnych prac naprawczych lub konserwacyjnych. 

Jeśli podczas takiej wizyty Sprzedający powinien świadczyć jakiekolwiek usługi inne niż te wyraźnie zamówione przez Kupującego lub dostarczyć jakiekolwiek Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania prac konserwacyjnych lub naprawczych, prawo odstąpienia ma zastosowanie do odpowiednich Usług dodatkowych lub Towarów;

7.1.9. dostawa zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanych programów komputerowych, które zostały wyznaczone po dostawie;

7.1.10. dostawa gazet, periodyków i czasopism, z zastrzeżeniem umów prenumeraty na dostawę takich publikacji;

7.1.11. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie to rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego i po potwierdzeniu przez Kupującego, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

8. POUFNOŚĆ

8.1. SLIMSECRET zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji o jakimkolwiek charakterze, które mogą być dostarczone przez użytkownika. Ujawnienie dostarczonych informacji może nastąpić wyłącznie na warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie.

8.2. Żadne publiczne oświadczenie, promocja, komunikat prasowy lub inny sposób ujawnienia osobom trzecim nie mogą być dokonywane przez Kupującego/Klienta w odniesieniu do Zamówienia/Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

8.3. Przesyłając informacje lub materiały za pośrednictwem tej strony internetowej, dajesz Sprzedającemu nieograniczony i nieodwołalny dostęp do nich, prawo do używania, powielania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania takich materiałów lub informacji. Ponadto, użytkownik zgadza się, że Sprzedający może swobodnie korzystać, w swoim własnym interesie, z tych informacji, pomysłów, koncepcji, know-how lub technik przesłanych do nas za pośrednictwem Strony. SLIMSECRET nie podlega żadnym zobowiązaniom dotyczącym poufności przesyłanych informacji, jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują innych specyfikacji w tym zakresie.

9. INFORMACJE HANDLOWE

9.1. Kupujący/Użytkownik/Klient może w każdej chwili zmodyfikować opcję dotyczącą zgody udzielonej Sprzedającemu na komunikację handlową zawierającą informacje ogólne i tematyczne, w tym informacje związane z ofertami lub promocjami, w następujący sposób:

9.1.2. poprzez dostęp do linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w komunikatach handlowych otrzymanych od Sprzedawcy; lub

9.1.3. kontaktując się ze sprzedawcą.

9.2. Poprzez dodanie Towarów lub Usług w sekcji "Mój koszyk", Sprzedawca prześle 

do Kupującego/Użytkownika Komunikacji Handlowej stosunkowo:

- zmiana ceny towarów lub usług dodana w sekcji "Mój koszyk",

- rekomendacje towarów lub usług podobnych do tych dodanych w sekcji "Mój koszyk",

- utrzymanie towarów lub usług w sekcji "Mój wózek", oraz

- dostępność zapasów towarów lub usług dodanych w sekcji "Mój koszyk".

9.3 Po zakupie Towaru lub Usługi, Sprzedający przekaże Kupującemu/Użytkownikowi informacje handlowe z tym związane:

- propozycje Towarów lub Usług rekomendowanych do użycia z zakupionym Towarem lub Usługą.

9.4 Klient/Klient może w każdej chwili anulować swoją rejestrację dla celów Komunikacji Handlowej określonych w punkcie 9.3 powyżej. poprzez dostęp do linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach handlowych otrzymanych przez SLIMSECRET lub poprzez kontakt z BACMED w tym sensie.

9.5. Ponadto, w celu poprawy oferty Towarów i Usług oraz doświadczenia zakupowego, wykorzystamy Państwa dane do badań rynkowych i sondaży opinii publicznej. Informacje uzyskane w wyniku tych badań rynkowych i sondaży opinii publicznej nie będą wykorzystywane do celów reklamowych, lecz jedynie do wyżej wymienionych celów. Państwa odpowiedzi na badania rynkowe i sondaże opinii publicznej nie będą kojarzone z Państwa tożsamością i nie będą przekazywane osobom trzecim ani publikowane. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych do badań rynkowych i sondaży opinii publicznej, wchodząc w link rezygnacji z subskrypcji wyświetlony w wiadomości lub kontaktując się z SLIMSECRET.

10. FAKTURA - PŁATNOŚĆ 

10.1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie www.SLIMSECRET.pl zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2. Cena, sposób płatności i termin płatności są określone w każdym poszczególnym Zamówieniu Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę za dostarczone Towary i Usługi, przy czym Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3. Sprzedający prześle Kupującemu fakturę za Zamówienie zawierające Towary i/lub Usługi sprzedawane przez SLIMSECRET,

10.4 W celu prawidłowego przekazania faktury za Zamówienie, Nabywca jest odpowiedzialny za podanie wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury.

10.5. Przesyłając Zamówienie, Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub w formie fizycznej (wewnątrz opakowania).

10.6 W przypadku nieotrzymania tych informacji w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą mailową: contact@SLIMSECRET.pl.

10.7, Metody płatności akceptowane przez SLIMSECRET są następujące: Płatność kartą kredytową lub debetową, Gotówką za pobraniem, płatność z góry za pomocą zlecenia płatniczego.

10.7.1. Płatność kartą kredytową lub debetową

Dane dotyczące płatności można wprowadzić podczas składania zamówienia przy użyciu ważnej karty kredytowej lub debetowej.

Dane dotyczące karty płatniczej Użytkownika/Kupującego nie są dostępne dla SLIMSECRET i nie są przechowywane przez SLIMSECRET ani przez zintegrowany w Serwisie procesor płatności, a jedynie przez organ autoryzacji transakcji lub inny podmiot uprawniony do świadczenia usług przechowywania danych identyfikacyjnych kart bankowych, o czym Użytkownik/Kupujący zostanie poinformowany przed wprowadzeniem danych.

Podmiotem uprawnionym do świadczenia usług przechowywania danych kart bankowych jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem LUKSEMBURGU, zarejestrowana pod adresem  L-1150 Luksemburg.

10.7.2. Płatność gotówką przy dostawie

Możesz zdecydować się na płatność za pobraniem przy odbiorze towaru. SLIMSECRET może pobrać dodatkową opłatę za tę metodę płatności, kwota ta jest widoczna w sekcji "Mój koszyk" przed sfinalizowaniem zamówienia.

10.7.3. Płatność z góry za pomocą polecenia zapłaty

Jeśli chcesz zapłacić za towar, który zamierzasz zakupić z góry poprzez zamówienie płatnicze, zaznacz to w sekcji "Uwagi" formularza na stronie "Mój koszyk" podczas składania zamówienia w serwisie.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z fakturą i wszystkimi niezbędnymi danymi do płatności. Prosimy o uwzględnienie faktu, że zamówiony towar zostanie wysłany dopiero po wpłynięciu pieniędzy na konto SLIMSECRET wskazane na fakturze.

11. DOSTAWA TOWARÓW

11.1. Warunki dostawy towarów i usług sprzedawanych przez SLIMSECRET znajdują się w dziale Dostawa i płatność.

11.2. Sprzedawca zapewnia właściwe opakowanie Towarów oraz zapewnia przesłanie dokumentów towarzyszących.

11.3 Sprzedający dostarcza Towary i Usługi wyłącznie na terytorium Rumunii.

12. GWARANCJE

12.1. Wszystkie towary wprowadzane do obrotu przez SLIMSECRET, z wyjątkiem zwracanych towarów, są objęte warunkami gwarancji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i polityką handlową producentów. Towar jest nowy (za wyjątkiem Zwrotów), w oryginalnym opakowaniu i pochodzi ze źródeł autoryzowanych przez każdego producenta.

12.2. W przypadku Towarów sprzedawanych i dostarczanych przez SLIMSECRET, świadectwa gwarancyjne są wydawane bezpośrednio przez producenta lub przez S.C. SHOPPER KINGDOM S.R.L.

12.3. Brak karty gwarancyjnej PRODUKTU musi być zgłoszony w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania PRODUKTU na adres e-mail contact@SLIMSECRET.pl. Wszelkie dalsze powiadomienia nie będą brane pod uwagę.

12.4. Reklamacje dotyczące braków w zakupionych PRODUKTACH można składać drogą elektroniczną na adres :contact@SLIMSECRET.pl lub telefonicznie pod numerem 226022803.

12.5. KLIENT jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w karcie gwarancyjnej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty gwarancji na PRODUKT.

12.6 Dokumenty:

Świadectwo gwarancji na produkt - do pobrania

Gwarancja zgodności produktu - pobierz

Deklasyfikacja zgodności - pobieranie

13. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI AKTYWÓW 

13.1. Prawo własności Towaru przechodzi na Towar po jego dostarczeniu, po dokonaniu przez Kupującego płatności w miejscu określonym w Zamówieniu (przez dostawę rozumie się podpisanie do odbioru dokumentu przewozowego dostarczonego przez kuriera lub podpisanie do odbioru na fakturze podatkowej w przypadku dostaw realizowanych przez personel Sprzedającego).

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które Kupujący lub jakakolwiek osoba trzecia może ponieść w wyniku wykonania przez Sprzedającego któregokolwiek ze swoich zobowiązań w ramach Zamówienia oraz za szkody wynikające z użytkowania Towarów i Usług po dostawie, a w szczególności za ich utratę.

14.2 SLIMSECRET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać poniesione przez KLIENTA lub jakąkolwiek inną osobę trzecią w wyniku korzystania z produktów wprowadzonych do obrotu na Stronie. 

14.3 Niniejsza strona internetowa została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu oferowania diagnozy, leczenia lub profilaktyki jakiejkolwiek choroby. Strona nie zastępuje profesjonalnych usług medycznych oferowanych przez Specjalistów.

14.4 Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problemy zdrowotne, zalecamy, abyś najpierw skonsultował się z lekarzem. Strona nie jest substytutem badań lekarskich i recept. 

14.5 Wszystkie produkty wprowadzane na rynek przez MIEJSCE powinny być regulowane przez technika lub wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie, Shopper Kingdom srl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

14.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane brakiem działania produktów zgodnie z opisami dostarczonymi przez producentów lub dostawców.

15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

15.1 Proszę przestrzegać Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, która stanowi integralną część Dokumentu.

16. KORZYSTANIE Z CIASTECZEK

16.1 Zob. politykę dotyczącą plików cookie, stanowiącą integralną część niniejszego dokumentu.

17. SIŁA WYŻSZA

17.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie swoich zobowiązań umownych, jeżeli takie naruszenie w terminie i/lub nieodpowiednio, w całości lub w części, wynika z działania siły wyższej. Siła wyższa jest nieprzewidywalnym, niezależnym od stron i nieuniknionym wydarzeniem.

17.2 Jeżeli w ciągu 15 (piętnastu) dni od wystąpienia danego zdarzenia nie ustąpi, każda ze stron ma prawo powiadomić drugą stronę o całkowitym rozwiązaniu umowy, przy czym żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania odszkodowania.

18. PRAWO WŁAŚCIWE - JURYSDYKCJA

18.1. Niniejsza umowa podlega prawu rumuńskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami/Kupującymi będą rozstrzygane polubownie lub, jeśli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez właściwe rumuńskie organy sądowe Urzędu Miasta Bukareszt.

  • Oryginalne Produkty Oryginalne
  • Najwyższej Jakości
  • Dwuletnia Gwarancja
  • Darmowa dostawa